“สุทธิกะปะฎิปะทา”

(กุสะลา  ธัมมา  อะกุสะลา  ธัมมา  อัพยากะตา  ธัมมา)
    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิวิจเจวะ   กาเมหิ   ปะฐะมัง   ฌานัง   
อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ    ทุกขาปะฎิปะทัง    ทันธาภิญญัง   ทุกขาปะฎิ
ปะทัง  ขิปปาภิญญัง  สุขาปะฎิปะทัง  ทันธาภิญญัง  สุขาปะฎิปะทัง
ขิปปาภิญญัง    ตัสมิง   สะมะเย  ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  
ธัมมา   กุสะลา
    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา   ทุติยัง  
ฌานัง   ตะติยัง  ฌานัง   จะตุตถัง  ฌานัง ปะฐะมัง  ฌานัง   ปัญจะมัง  
ฌานัง  อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ   ทุกขาปะฎิปะทัง   ทันธาภิญญัง  
ทุกขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง  สุขาปะฎิปะทัง  ทันธาภิญญัง  
สุขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง    ตัสมิง   สะมะเย   ผัสโส  โหติ  
อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  ธัมมา   กุสะลาฯ

“สุญญะตะมูละกะปะฎิปะทา”

    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิวิจเจวะ   กาเมหิ   ปะฐะมัง   ฌานัง   
อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ   ทุกขาปะฎิปะทัง    ทันธาภิญญัง    สุญญะตัง  
 ทุกขาปะฎิปะทัง    ขิปปาภิญญัง     สุญญะตัง   สุขาปะฎิปะทัง   ทันธา
ภิญญัง   สุญญะตัง สุขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง    สุญญะตัง    ตัสมิง  
 สะมะเย ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  ธัมมา   กุสะลา
    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา   ทุติยัง  
ฌานัง  ตะติยัง  ฌานัง   จะตุตถัง  ฌานัง  ปะฐะมัง  ฌานัง   ปัญจะมัง  
ฌานัง    อุปะสัมปัชชะ    วิหะระติ    ทุกขาปะฎิปะทัง    ทันธาภิญญัง  
สุญญะตัง  ทุกขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง   สุญญะตัง   สุขาปะฎิปะทัง
 ทันธาภิญญัง    สุญญะตัง   สุขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง  สุญญะตัง  
ตัสมิง   สะมะเย   ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  ธัมมา   กุสะลาฯ

“อัปปะณิหิตะปะฎิปะทา”

    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย   โลกุตตะรัง   ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิวิจเจวะ   กาเมหิ   ปะฐะมัง   ฌานัง   
อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ   ทุกขาปะฎิปะทัง    ทันธาภิญญัง    อัปปะณิหิตัง  
 ทุกขาปะฎิปะทัง  ขิปปาภิญญัง   อัปปะณิหิตัง   สุขาปะฎิปะทัง   ทันธา
ภิญญัง   อัปปะณิหิตัง  สุขาปะฎิปะทัง    ขิปปาภิญญัง    อัปปะณิหิตัง    
ตัสมิง   สะมะเย ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  ธัมมา   กุสะลา
    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา   ทุติยัง  ฌานัง  
 ตะติยัง  ฌานัง   จะตุตถัง  ฌานัง ปะฐะมัง  ฌานัง   ปัญจะมัง  ฌานัง  
อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ   ทุกขาปะฎิปะทัง   ทันธาภิญญัง  อัปปะณิหิตัง  
ทุกขาปะฎิปะทัง    ขิปปาภิญญัง  อัปปะณิหิตัง  สุขาปะฎิ
ปะทัง   ทันธาภิญญัง   อัปปะณิหิตัง    สุขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง  
อัปปะณิหิตัง  ตัสมิง   สะมะเย   ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  
ธัมมา   กุสะลาฯ

“อะธิปะติ”
    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิวิจเจวะ   กาเมหิ   ปะฐะมัง   ฌานัง   
อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ   ทุกขาปะฎิปะทัง    ทันธาภิญญัง    ฉันทาธิ
ปัตเตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   จิตตาธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง   
ทุกขาปะฎิปะทัง    ขิปปาภิญญัง     ฉันทาธิปัตเตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   
จิตตาธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง   สุขาปะฎิปะทัง   ทันธาภิญญัง   
ฉันทาธิปัตเตยยัง    วิริยาธิปัตเตยยัง     จิตตาธิปัตเตยยัง    วิมังสาธิ
ปัตเตยยัง   สุขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง   ฉันทาธิปัตเตยยัง   วิริยาธิ
ปัตเตยยัง   จิตตาธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง   ตัสมิง   สะมะเย  
 ผัสโส  โหติ  อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  ธัมมา   กุสะลา
    กะตะเม  ธัมมา  กุสะลา  ยัสมิง  สะมะเย  โลกุตตะรัง  ฌานัง   
ภาเวติ  นิยยานิกัง   อะปะจะยะคามิง   ทิฎฐิคะตานัง   ปะหานายะ   
ปะฐะมายะ   ภูมิยา   ปัตติยา   วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา   ทุติยัง  ฌานัง  
 ตะติยัง  ฌานัง   จะตุตถัง  ฌานัง ปะฐะมัง  ฌานัง   ปัญจะมัง  ฌานัง  
อุปะสัมปัชชะ   วิหะระติ   ทุกขาปะฎิปะทัง   ทันธาภิญญัง    ฉันทาธิปัต
เตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   จิตตาธิปัตเตยยัง    วิมังสาธิปัตเตยยัง  ทุกขา
ปะฎิปะทัง    ขิปปาภิญญัง    ฉันทาธิปัตเตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   จิตตา
ธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง  สุขาปะฎิปะทัง  ทันธาภิญญัง    ฉันทาธิ
ปัตเตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   จิตตาธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง   สุขา
ปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง   ฉันทาธิปัตเตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   จิตตาธิ
ปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง  (อะทุกขะมะสุขาปะฎิปะทัง   ทันธาภิญญัง  
ฉันทาธิปัตเตยยัง   วิริยาธิปัตเตยยัง   จิตตาธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง   
อะทุกขะมะ   สุขาปะฎิปะทัง   ขิปปาภิญญัง   ฉันทาธิปัตเตยยัง   วิริยาธิปัต
เตยยัง   จิตตาธิปัตเตยยัง   วิมังสาธิปัตเตยยัง)
   ตัสมิง   สะมะเย   ผัสโส  โหติ  
อะวิกเขโป  โหติ   อิเม  ธัมมา   กุสะลาฯ