ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย (24/9/56)

อัพเดทสถานการณ์กรณี "น้ำฝน" (21/9/56)

ภิกษุผู้ใฝ่ธรรม (20/9/56)

อลัชชีและสังคมพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน (19/9/56)

มิตรแท้ คือ สติปัญญา (18/9/56)

เจตนารมณ์ (17/9/56)

การระงับอธิกรณ์ (8/9/56)

แถลงหลังการประกาศยุบพระวินยาธิการ (7/9/56)

ทำไมหลวงปู่ต้องทำเรื่องนี้ ทำไมไม่ปล่อยวาง(6/9/56)

มติอัปยศ

เหตุที่ไม่รับการตรวจปัสสาวะ (30/8/56)

ประกาศตนว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นการอวดอุตริหรือไม่ (20/8/56)

วิหารธรรม (13/8/56)

ธรรมวินัยกับการเมือง (5/8/56)

การเมือง กับ การปรองดอง (1/8/56)

วิถีพุทธและวิถีแห่งพระโพธิญาณ (31/7/56)

หลวงปู่ฝากถึงศิษย์พุทธะ (29/7/56)

 เทปพิเศษตอนที่3

ศีล สมาธิและปัญญา

หลวงปู่บรรยายเรื่องภิกษุ