วันที่ ๕- ๗ ต.ค. งานอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในโครงการ Project for Change เพื่อการพัฒนาโรงเรียนภายใต้ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=7V8gdvuVoCs