Print
Hits: 2804
ปุจฉา : จิตเพี้ยนมีจริงหรือไม่ค่ะ บางท่านบอกมี บางท่านบอกไม่มี และถ้ามี ลักษณะ อย่างไร

วิสัชนา : มี จะเป็นยังงัยเล่า ก็บ้านะซี ถามได้

พุทธะอิสระ