ปุจฉา : โอม อะ อุมะ นะโม พุทธายะ ปัจจะ พุทธา นะมามิหัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม มีความหมายว่าอย่างไรคะ ขอความเมตตา หลวงปู่ช่วยวิสัชนา ให้ด้วยค่ะ

วิสัชนา - คำว่า "โอม" หมายถึง มหาเทพทั้ง 3 คือ พระพรหม พระอิศวร พระนารายณ์

คำว่า "อะ อุ มะ" หมายถึง อะ มาจากคำว่า อรหัง หรือ พระพุทธเจ้า, อุ มาจากคำว่า อุตตะมะธัมมะ หรือ พระธรรมอันสูงสุด, มะ มาจากคำว่า มหาสงฆ์ หรือ หมู่สงฆ์

คำว่า "นะโม พุท ธา ยะ" หมายถึง พระนามของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง 5 พระองค์ คือ นะ ได้แก่ พระกกุสันโธ, โม ได้แก่ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน, พุท ได้แก่ พระพุทธเจ้ากัสสโป, ธา ได้แก่ พระพุทธเจ้าโคตะโม และ ยะ ได้แก่ พระศรีอาริยเมตไตรโย

ส่วนข้อความที่เหลือหมายความว่า ข้าพเจ้าขออาราธนา ขอบูชามหาเทพทั้ง 3 พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ขอความสวัสดี ความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้า

พุทธะอิสระ