ปุจฉา : กราบนมัสการหลวงปู่เจ้าค่ะ ..ลูกมีปัญหาข้อสงสัยจะถามหลวงปู่ในเรื่องแนวคิดมหายานและเถรวาทเจ้าค่ะ ด้วยปัญญาที่ยังด้อยในเรื่องพุทธศาสนา เลยอยากขอความเมตตาจากหลวงปู่ อธิบายความแตกต่างระหว่างแนวคิดนิกายมหายานและเถรวาท ว่ามีความต่างกันอย่างไร และแนวทางของหลวงปู่เป็นมหายานหรือเถรวาทเจ้าคะ และอีกคำถามคือ พุทธศาสนาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้แนวทางใดคะ เพราะลูกได้เคยฟังธรรมจากหลายๆ ที่ พระแต่ละรูปก็จะยึดแนวทางไม่เหมือนกัน

วิสัชนา : มหายาน แปลว่า ยาน หรือ พ่วงแพ หรือ พาหนะ อันใหญ่ ที่จะบรรทุกสรรพสัตว์ ข้ามฝั่ง ไปให้ได้มากๆ มีหลักคำสอนสำคัญ คือตราบใด ที่เรายังช่วยสัตว์ตนแรกและตนสุดท้ายยังไม่พ้นทุกข์ เราก็ยังไม่เข้าสู่นิพพาน มหายาน เรียกอีกอย่างนึงว่า อุตระนิกาย หรือ นิกายฝ่ายเหนือ

สำหรับเถรวาท หมายถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระเถระอาจารย์ เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ทำปฐมสังคายนาบางทีพวกมหายาน ก็จักเรียก หีนยาน หรือ นิกายฝ่ายใต้ มีหลักคำสอนสำคัญคือ ต้องทำตนเองให้พ้นทุกข์เสียก่อน จึงจักไปช่วยผู้อื่น

ฉันก็เป็นตัวฉัน ทำไมต้องเอาตัวฉันไปเป็นพวกโน้น พวกนี้ด้วย

พุทธศาสนา ในประเทศไทย พม่า ลาว ลังกา กัมพูชา จักนับถือ พุทธศาสนานิกายเถรวาท หรือ หีนยาน

ก็บอกแล้วไงว่า บ้านนี้ เมืองนี้ เขาเชื่อในคำสอนของเถระ อาจารย์ กูสุดแต่สติปัญญา ของเถระนั้นๆ จะพาไป

พุทธะอิสระ