Print
Hits: 3938

ปุจฉา :   คนทีทำทั้งบุญและบาปพอๆกัน แต่เวลาใกล้จะตายรู้ตัวและระลึกถึงบุญพอจิตออกจากร่างจะไปเสวยผลบุญใช่หรือไม่ครับ แล้วผลบาปจะให้ผลเมื่อไรครับ

วิสัชนา – ใช่ ... ให้ผลเมื่อหมดบุญแล้ว หรือไม่ผลบุญก็เบาบาง จางลง

พุทธะอิสระ