ปุจฉา : หลวงปู่ครับ กระผมมีข้อสงสัยในขอบเขตของศึลมุสาครับ ว่าอะไรเป็นข้อตัดสินว่าเราได้ผิดศึลมุสาแล้วเพราะกระผมเคยได้ฟังเทศน์ของพระอาจารย์สำนักหนึ่งที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า ...ถ้าเรากล่าวเท็จโดยไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่น หรือเพื่อการป้องก้นสิทธิ์ของตัวเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนนั้น ถือว่าไม่เป็นการมุสา...  แต่ถ้าเรากล่าวเท็จโดยมีผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ถึงเป็นการป้องกันสิทธิ์ที่ไม่ให้ผู้อื่นมาเบียดเบียน ก็ยังถือว่าเป็นการมุสา ไม่ทราบว่า กระผมเข้าใจได้ถูกต้องหรือผิดพลาดประการใด รบกวนหลวงปู่ช่วยให้ความกระจ่างในศีลที่กระผมสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกตรงและปลอดภัยครับ เพราะในสังคมปัจจุบันนั้น เต็มไปด้วยความสับสนและปลอกหลอก กระผมควรใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้ในสังคม โดยไม่กระทำผิดศีลธรรมอันดีงามได้ครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วิสัชนา: ไม่ว่าคุณจะโกหกเพื่ออะไร หากคุณเจตนาที่จะโกหก และเมื่อโกหกไปแล้วผู้ฟังเชื่อตามที่คุณโกหก ถือว่าการโกหกนั้นสำเร็จประโยชน์ คุณก็ผิดศีลแล้ว อยู่ให้พึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้

พุทธะอิสระ