ปุจฉา :.ถามเกี่ยวกับบทแปลในหนังสือสวดมนต์ของวัดอ้อน้อยครับ
อยากถามว่าบทสวดแปลของวัดอ้อน้อยว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว เหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ 8 บุรุษหมายความว่ายังไงครับ บุรุษ 4 คู่ 8บุรุษหมายความว่ายังไงครับ


วิสัชนา – สี่คู่ ได้แก่

1) พระโสดาปฏิมรรค และพระโสดาปฏิผล

2) พระสกทาคามีมรรค และพระสกทาคามีผล

3) พระอนาคามีมรรค และพระอนาคามีผล

4) พระอรหันต์มรรค และพระอรหันต์ผล

พุทธะอิสระ