ปุจฉา : การสวดมนต์ถ้าสวดไม่เป็นจะเป็นบาปไหมครับ

วิสัชนา – บาปมันมิใช่อยู่ที่การสวดมนต์ไม่เป็น แต่มันอยู่ที่จิตใจที่ชั่วหยาบตะหากเล่า

พุทธะอิสระ