ปุจฉา :  ไม่มีศีลแล้วภาวนาจะตกนรกไหมครับ

วิสัชนา – ศีลไม่มี แต่พยายามที่จะภาวนา อาจช่วยให้ไม่ตกนรกก็ได้ แต่จะมีมาก ๆ หากมีศีลด้วย จะช่วยให้ภาวนาได้ง่ายขึ้น

พุทธะอิสระ