Print
Hits: 5054

ปุจฉา: ลักษณะเป็นหูดเนื้อก้อนเล็ก ๆ ขึ้นใกล้ ๆ รอบคอ ใช้สมุนไพรและรักษาวิธีไหนได้คะ


วิสัชนา: ต้องมาตรวจดู


พุทธะอิสระ