พรัหมา จะ โลกา ธิปะตี สะหัมปะติ, กัตอัญชะลี
อันธิวะรัง อะยาจะถะ, สันตีธะ สัตตาปปะระชัก
ขะชาติกา, เทเสตุธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง