อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด