สัพพะพุทธานุภาเวนะ          ด้วยอานุภาพ  แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สัพพะธัมมานุภาเวนะ          ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะสังฆานุภาเวนะ          ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
พุทธะระตะนัง   ธัมมะระตะนัง   สังฆะระตะนัง   ติณณัง  ระตะนานัง  อานุภาเวนะ
          ด้วยอานุภาพแห่ง  รัตนะ 3 คือ พุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ   
          ด้วยอานุภาพ  แห่งพระธรรมขันธ์ 8 หมื่น 4 พัน
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ    ด้วยอานุภาพ  แห่งพระไตรปิฏก        
ชินะสาวะกานุภาเวนะ     ด้วยอานุภาพ  แห่งพระสาวกของพระชินเจ้า
สัพเพ  เต  โรคา           สรรพโรคทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต  ภะยา           สรรพภัยทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต  อันตะรายา    สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต  อุปัททะวา     สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต  ทุนนิมิตตา     สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน
สัพเพ  เต  อะวะมังคะลา    สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน
วินัสสันตุ                 จงพินาศไป
อายุวัฑฒะโก            ความเจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก            ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก               ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก            ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก           ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก          ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก              ความเจริญสุข
โหตุ  สัพพะทา           จงมีแก่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา  เวรา     ทุกข์โรคภัย และเวรทั้งปวง
โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา    ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา  อันตะรายาปิ        ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ  จะ  เตชะสา      จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง    ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ  ภาคะยัง  สุขัง  พะลัง    ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ  อายุ  จะ  วัณโณ  จะ    สิริ อายุ และ วรรณะ
โภคัง วุฑฒี  จะ  ยะสะวา    โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา  จะ  อายู  จะ    และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี  ภะวันตุ  เต ฯ      และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่  
                                    จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.