Print
Hits: 5683

pidda

คำว่า "โอม" หมายถึง มหาเทพทั้ง 3 คือ พระพรหม พระอิศวร พระนารายณ์

คำว่า "อะ อุ มะ" หมายถึง

อะ มาจากคำว่า อรหัง หรือ พระพุทธเจ้า

อุ มาจากคำว่า อุตตะมะธัมมะ หรือ พระธรรมอันสูงสุด

มะ มาจากคำว่า มหาสงฆ์ หรือ หมู่สงฆ์

คำว่า "นะโม พุท ธา ยะ" หมายถึง พระนามของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง 5 พระองค์

นะ ได้แก่ พระกกุสันโธ

โม ได้แก่ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน

พุท ได้แก่ พระพุทธเจ้ากัสสโป

ธา ได้แก่ พระพุทธเจ้าโคตะโม

ยะ ได้แก่ พระศรีอาริยเมตไตรโย

ส่วนข้อความที่เหลือ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม หมายความว่า

ข้าพเจ้าขออาราธนา ขอบูชามหาเทพทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

ขอความสวัสดี ความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้า