Print
Hits: 506

อะเสวะนา จะ พาลานัง

ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา 
คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล
คบคนชั่วจะพาตัวให้อับจน
เกิดเป็นคนมีปัญญา จงพึ่งพาตนเอง

เคยเตือนแล้ว เคยบอกแล้ว เคยชี้ให้เห็นถึงโทษภัยแห่งการคบคนพาล ว่าแม้คนพาลจะมีประโยชน์และให้ประโยชน์
แต่ก็เป็นประโยชน์ที่ต้องแลกได้แลกเสีย บางครั้งถึงกับมีผลทำให้เกิดความเจ็บปวด
อีกทั้งประโยชน์ที่ได้จากคนพาล หาได้ยั่งยืนไม่
คนฉลาดพึ่งงดเว้นการคบค้าสมาคมกับคนพาล

พุทธะอิสระ