Print
Hits: 939

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพากันหวนคำนึง ระลึกถึงองค์พระแม่เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ พระอัจฉริยภาพคุณอันประเสริฐ

ที่ทรงปฎิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายหลากหลายโครงการ เพื่อประโยชน์สุขของลูกไทย หลานไทยในแผ่นดินนี้มาอย่างยาวนาน ดังเช่น
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและพันธุ์สัตว์ป่า อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและแนวปะการังอันเป็นดังขุมทรัพย์ของท้องทะเลไทย
โครงการฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมและงานช่างฝีมือ จนกลายมาเป็นศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือที่มี องค์ความรู้พร้อมให้การอบรมสั่งสอนแก่ลูกไทย ผู้มีใจรักที่จะสืบสานสมบัติทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกในปัจจุบัน
และในฐานะที่ทรงเป็นพระบรมราชินีในองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถานะเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในทุกศาสนา องค์พระแม่เจ้าอยู่หัว จึงทรงปฏิบัติพระองค์ในการให้ความอุปถัมภ์ในทุกๆ ศาสนา ที่มีอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ทั้งยังทรงกระทำตนเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการบริจาคมหาทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา

จึงนำมาซึ่งน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อลูกไทยทุกหมู่เหล่า อย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะ
แม้จักมีพระราชภาระ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ไปในทุกถิ่นทุรกันดารอยู่ตลอด
แต่องค์พระแม่เจ้าก็ยังทรงทำหน้าที่ของพระราชมารดาที่ประเสริฐ แก่พระราชโอรส พระราชธิดาอย่างดียิ่ง
ทั้งยังทรงเผื่อแผ่ความรักความเมตตา มาสู่บรรดาลูกไทยทุกคน ด้วยการทรงงานในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้ลูกไทยทุกคน
ไม่เว้นแม้แต่ปัญหา ยาเสพติด ที่ระบาดหนักในหมู่เยาวชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตน
ตลอดเวลาที่ทรงดำรงพระฐานันดรอันสูงสุดของสตรีไทยในแผ่นดิน ก็ทรงปฎิบัติพระองค์ให้เป็นแบบอย่างของสตรีไทย ผู้งดงามทั้งกายใจ จนเป็นที่กล่าวขวัญของพระราชอาคันตุกะและชาวต่างชาติ
ทรงวางพระองค์สมฐานะ เป็นสตรีผู้ทรงเป็นศรีแห่งแผ่นดิน
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ น้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระแม่เจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งนี้ 
ปวงข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรลูกไทยทุกคนต่างจดจำประทับใจมิลืมเลือน 
ลูกไทยทุกคนต่างตระหนักซาบซึ้งอยู่ในจิตใจเสมอว่า องค์พระแม่ทรงมีพระคุณดุจมารดา ผู้หล่อเลี้ยงบุตรให้เจริญเติบโตทั้งยังทรงชี้นำทางสว่าง ด้วยความรัก ความห่วงใย ต่อลูกไทยทุกคนอย่างจริงใจ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติทรงมีพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ของ องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทยทุกหมู่เหล่า
ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธานุภาพ พระธรรมธานุภาพ พระสังฆ์ธานุภาพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลจักรวาล
ขอจงดลบันดาลประทานพร ให้พระองค์ทรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระราชหฤทัยแจ่มใส ทรงพระเกษมสำราญ ทั่วทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัย ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าลูกไทย ผู้มีหัวใจกตัญญูทุกคน