บทโศลกแห่งพุทธะอิสระ

ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"

ลูกรัก พ่อได้พบว่า
อาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ได้ฉันใด อารมณ์ก็หล่อเลี้ยงจิตใจนี้ได้ฉันนั้น

ลูกรัก พ่อได้พบว่า
เพราะอารมณ์ จึงทำให้มนุษย์กลายเป็นคน
เพราะอารมณ์ ทำให้คนกลายเป็นคนดีคนชั่ว
และเพราะความไม่มีอารมณ์ จึงทำให้มนุษย์และสัตว์กลายเป็นพระพรหม
และเพราะความไม่ยึดติด ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ จึงทำให้มนุษย์ธรรมดากลายเป็นพระอริยะเจ้า

พุทธะอิสระ

 

ที่มา: เฟสบุ๊ค "หลวงปู่พุทธะอิสระ"

ลูกรัก พ่อได้ค้นพบว่า มือที่คว่ำเพื่อจะให้ มันเบาสบายกว่ามือที่หงายเพื่อจะรับ

ลูกรัก พ่อได้ค้นพบว่า ศีล นอกจากรักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้ว ใจนี้จำเป็นจะต้องมีสติสำรวม สังวร ระวังพฤติกรรมและจิตใจให้รู้จักละอายชั่วและเกรงกลัวต่อบาป อกุศลกรรมทั้งปวง ทั้งต่อหน้าและลับหลังด้วย

ลูกรัก พ่อได้รู้เห็นแจ่มชัดว่า ผู้มีปัญญาที่ซื่อตรงนั้น ไม่เพียงแค่พาตัวเองให้รอด ยังจะต้องช่วยเหลือคนอื่น ผู้อื่น สัตว์อื่น ให้รอดพ้นตามไปด้วย

พุทธะอิสระ

ลูกรัก... เจ้าจงอย่าทำชีวิตให้มีค่าแค่ฟองน้ำลายบนปลายลิ้นของชาวบ้าน
ลูกรัก... จงอย่าทำอะไรเพียงแค่ซากหรือเสียมิได้
ลูกรัก... ขอได้โปรดอย่าใช้สมอง ความรู้สึกนึกคิด ความคาดเดา ความเคยชิน เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความถูกผิดของสามัญสัตว์