13 ก พ 56  (2) พิธียกเศียรพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก ปกเกล้าปกแผ่นดิน ณ.วัดอ้อน้อย โดย องค์หลวงปู่ พุทธะอิสระ

พร้อมหรือยัง พร้อมแล้วก็เริ่มได้แล้ว เดี๋ยวจะมืดค่ำ เยิ่นเย้อ พราหมณ์ทำพิธี มาหมดกัน

หรือยัง
พิธีกร     กราบเรียน เชิญ........ประธานมูลนิธิธรรมอิสระ กล่าวรายงาน
หลวงปู่      เอ้า อ้าย ตุ้งแช่ ตุ้งแช่ หยุดก่อน ลูก เดี๋ยว รอเลิกงานก่อน....มังกร บอก

ให้หยุดก่อน
...............
ประธานฯ กล่าวรายงาน
รองผู้ว่าฯ จุดธูปเทียน
.................
 กราบเรียนเชิญเจ้าภาพทั้ง 10 ทิศ เข้ารายงานตัวต่อองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ เพื่อแสดง

ความนอบน้อมและจับฉลากเลือกทิศ เพื่อที่จะเข้าประจำในทิศทั้ง 10 ซึ่งเจ้าภาพทั้ง 10

ท่านนั้น ได้แก่
1.     คุณรุจิรัตน์ ทรงสุจริตกุล  ได้ทิศตะวันออกฉียงใต้ – อาคเนย์ พระมหา

กัสสปะ อายุยืน สุขภาพดี มีธรรม
1.    คุณวุฒิโชติ/คุณรัตนา จันทนณุวัฒน์, พลเอกวรเดช/คุณวิสาขา ภูมิจิตร

ได้ทิศใต้-ทักษิณ  พระสารีบุตร ปัญญาเลิศ มีลาภ กตัญญู
2.    มูลนิธิธรรมอิสระ, คุณย่า อัมพร ทองประเสริฐ, คุณเมธี หมั่นทำการ

และลูกหลานชาวธรรมอิสระ ได้ทิศตะวันออก-บูรพา พระโกญทัญญะ รุ่งเรือง โชติช่วง

สุขสว่าง
3.    บริษัท ช. การช่าง จำกัด ได้ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ-อีสาน พระราหุล

เจริญสุข สุขภาพดี มั่งมีทรัพย์
4.    คุณสุภา/คุณสุเจตต์ เลิศฤทธิพันธ์ ทิศที่ 1 ได้ทิศเหนือ-อุดร พระโมคคัล

ลานะ มีอำนาจ วาสนาดี มีบารมีมาก
5.    คุณสุภา/คุณสุเจตต์ เลิศฤทธิพันธ์ ทิศที่ 2 ได้ทิศองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

ร่ำรวย ชีวิตมีกำไร ใช้ไม่หมด
6.    คุณสุภา/คุณสุเจตต์ เลิศฤทธิพันธ์ ทิศที่ 3 ได้ทิศตะวันตก- ปัจฉิม

พระอานนท์ วาสนาดี มีธรรม ยั่งยืน
7.    คุณสุภา/คุณสุเจตต์ เลิศฤทธิพันธ์ ทิศที่ 4 ได้ทิศตะวันตกเฉียงใต้-หรดี

พระอุบาลี มีโชค มีทรัพย์ มีสุข
8.    บริษัท บุญกุศลอุทิศ จำกัด ได้ทิศหลวงปู่พุทธะอิสระ กูผู้ชนะในทุกสิ่ง
9.    คุณวรนุช จีรังพิทักษ์กุล ได้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-พายัพ พระภควัมปติ

มั่นคง มั่งคั่ง ทรัพย์เพิ่มพูน
กราบเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง 10 ทิศ เข้าประจำทิศที่ท่านจับฉลากได้ เพื่อให้ญาติ

ธรรมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา จะมีเจ้าหน้าที่รอให้ท่านจุดธูปเทียนหน้าองค์พระปฏิมา
…………..
ยกขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ตั้งลง ถ้ายกสูงมาก เดี๋ยวลมบนแรง แล้วมันแกว่ง
...............
ตั้งจิตอธิษฐานในใจ ขอความสำเร็จ ความรุ่งเรือง เจริญ ความมีโชค ชัยชนะ เราอยู่ทิศไหน

ตั้งจิตอธิษฐานในทิศนั้น อธิษฐานในใจ
.............
(สาธุ)
ประธานฯ แต่ละทิศน่ะ ลูก ไปเป็นตัวแทนถวาย (เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์)
ช. การช่าง ใครบ้าง คุณปลิวฯ
..............
เราอัญเชิญพระเศียรขึ้นประดิษฐาน ณ. มณฑลพิธี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็ทำ

การบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย และพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก เป็นการเจริญพระพุทธมนต์

ทุกคนคงมี sheet เจริญมนต์เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็จะมีการแจกของที่ระลึก

สำหรับท่านประธานฯในพิธีแต่ละคน
ตอนนี้ เตรียม sheet ขึ้นมา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ลูก ใครไม่มี sheet ยก

มือขึ้น เจ้าหน้าที่ช่วยนำไปที ข้างหน้าหลวงปู่หลายคนยังไม่มี sheet
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่องค์นี้ เราก็ทำการสักการะบูชาด้วยบทพระพุทธมนต์
................
เอ้า เริ่มเจริญพระพุทธมนต์เลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เชิญท่านประธานแต่ละทิศเข้า

ประจำที่ในทิศของตนๆ นั่งลงหน้าโต๊ะหมู่บูชา ลูก เออ แล้วเดี๋ยวจะเจริญมนต์ เจริญมนต์

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็รับเอาพระที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาของตน มาให้หลวงปู่ เดี๋ยวแจก

มอบให้แก่ประธานแต่ละทิศไปด้วย เพื่อใช้ปกปักษ์รักษา คุ้มครองป้องกันภัย ทำให้การค้า

รุ่งเรืองเจริญ อายุยืน สุขภาพแข็งแรง
นั่งประจำแต่ละทิศของตน ลูก ใครทิศไหน นั่งทิศนั้น
................
เปิด บารมี 30 ทัศ เป็นบทที่ทำให้ยาจกธรรมดา กลายเป็นพระราชามหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่

จากชาวบ้านธรรมดา กลายเป็นศาสดาผู้เรืองอำนาจ
บารมี 30 ทัศ
....................
เปิดบทกรวดน้ำ ลูก
แหม วันนี้ หลวงปู่ดีใจมาก ที่ทำให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดี เศรษฐี ขี้ข้า ยาจก

ไพร่ ผู้ดี มารวมตัวกันเจริญมนต์ นี่เป็นสุดยอดแห่งบุญน่ะ ลูก ยกพระเศียร นี่ก็บุญใหญ่

สวดมนต์ยิ่งใหญ่กว่า ลูก (สาธุ)
แผ่เมตตา กรวดน้ำ
..............
สุดยอด
คุกเข่า กราบพระ ลูก
พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ)
พระธรรม ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ)
พระมหาโพธิสัตว์เจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ)
พระสงฆ์สาวก ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ)
ด้วยเดชแห่งพระพุทธ พระธรรม พระโพธิสัตว์เจ้า และพระสงฆ์ทั้งปวง ข้าพเจ้าผูกความรักษา
ขอความสวัสดีมีมงคล จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า (กราบ)
สาธุวันทา คุณบิดามารดา (กราบ)
สาธุ วันทา คุณครูบาอาจารย์ (กราบ)