watonoi_in

 

พระดำรัสสมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสเสด็จเยี่ยมวัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

 

ความเป็นมา

วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) เป็นวัดในโครงการเฉลิมพระเกียรต ิในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 125/1 หมู่ที่ 17 ถนนมาลัยแมน(กม. 17) ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

frontdoor 

 วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี 2532 โดยคุณโยมทองห่อ วิสุทธิผล ผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินเริ่มแรก จำนวน 9 ไร่ พร้อมกันนี้ก็ยังได้บริจาคเงินกองทุนในเบื้องต้น สำหรับการก่อสร้างวัด พร้อมได้จัดการขออนุญาตสร้างวัด ต่อกรมศาสนา

 ubosotlarge

การพัฒนาวัด

ที่ดินเดิมเป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมขังสูงท่วมศีรษะ และ มีที่ดินดอนอยู่เพียง 1 ไร่เศษ ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อต้นปี 2533 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระได้เป็นผู้นำ พุฒนาบุกเบิกสร้างวัดขึ้น โดยวางรูปแบบตามตำราโบราณ และ ตามหลักพิชัยณรงค์สงคราม การพัฒนาและจัดสร้างทุกขั้นตอนได้ใช้แรงงานของพระภิกษุและสามเณรภายในวัด เป็นส่วนใหญ่ ในระยะเริ่มแรกมีพระภิกษุสองรูปและสามเณรสามรูป ทั้งได้ช่วยกันปลูกสร้างกุฏิ ปลูกต้นไม้

ปัจจุบันเนื้อที่ของวัดได้ขยายเพิ่มขึ้นรวมจำนวนแปดสิบไร่ ซึ่งทั้งหมดนี้บรรดาสาธุชน ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา จัดซื้อที่ดินบริจาค จนถึงปัจจุบันรวมการใช้จ่ายปัจจัย ในการพัฒนาวัดเป็นเงินประมาณ แปดสิบล้านบาทเศษ ทั้งนี้ทางวัดมิได้จัดให้มีการเรี่ยไร หรือตั้งตู้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น รวมเวลาการพัฒนา ทั้งหมดประมาณเก้าปี

 

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วย อุโบสถ รูปทรงจตุรมุขงดงามมีคูน้ำล้อมรอบ, ศาลาเอนกประสงค์ ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมในพระศาสนา, หอพระกรรมฐาน ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์, "ต้นศรีมหาโพธิ์" ซึ่งได้ปลูกขึ้นที่หน้าหอพระกรรมฐานโดยหลวงปู่พุทธะอิสระได้บรรจุอัฐิฐาตุ ของหลวงปู่ทวดไว้ที่โคนต้น, กุฏิสงฆ์, พร้อมกับมีการปลูกต้นร่มรื่นงดงาม และจัดแบ่งเนื้อที่ให้มี "สวนเกษตรเพื่อชีวิต" คือนาข้าว แปลงผักสวนครัว สวนไม้ผลเพื่อใช้ในโรงทานและบริจาคผู้ยากไร้

 ubosotnight

พระอุโบสถ

  Lan_poh1

lan_poh2

ลานโพธิ์

 ปฏิปทาของพระสงฆ์ในอาราม

สำหรับความเป็นอยู่ของพระภิกษุและสามเณรภายในวัด ใช้หลักการปกครองโดยสามัคคีธรรม มีกิจน้อยใหญ่จะขอฉันทานุมัติ และร่วมกันจัดกิจกรรมนั้นๆ โดยพร้อมเพรียงกัน คณะสงฆ์ได้กำหนดข้อปฏิบัติเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในอารามนี้ว่า พระสงฆ์สามารถจะมีปัจจัยติดตัวได้ไม่เกิน 100 บาท เมื่อมีเอกลาภเกิดขึ้นทุกสิ่งจะสละให้เป็นกลาง พระภิกษุและสามเณรจะมีของใช้ได้ไม่เกินหนึ่งชิ้นถ้ามีเกินกว่านี้ให้สละให้ กับกองคลัง เมื่อมีความจำเป็นจะต้องใช้ของสิ่งนั้นจะขอเบิกใช้ได้จาก

จารึกเหตุการณ์สำคัญ

สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญานสังวร สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกในงานผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตร วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 เวลา 17.00 น. โดยก่อนหน้านี้ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมชมวัดอ้อน้อย เป็นการส่วนพระองค์ถึง 2 ครั้ง และ ได้รับสั่งว่าวัดอุโบสถของวัดเป็นอุโบสถที่มีความงดงามไม่มีใครเหมือน