คำอารธนาศีล ๘

มะยังภันเต ติสสะระเณนะสะหะ อัฏฐะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิมะยังภันเต ติสสะระเณนะสะหะ อัฏฐะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิมะยังภันเต ติสสะระเณนะสะหะ อัฏฐะ สีลานิยาจามะ

คำกล่าวศีล ๘

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
    เว้นจากการฆ่าสัตว์

๒. อะิทินนา ทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
    เว้นจากการลักสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้

๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
    เว้นจากการประพฤติกรรมที่เป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์

๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
    เว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ

๕. สุราเมระยะ มัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
    เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาท

๖. วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ
    เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (หลังเที่ยงถึงวันใหม่)

๗. นัจจะคีตะวาทิตะ วิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะ
    วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา
     เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
     เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี
     และประดับร่างกาย ด้วยดอกไม้ ของหอม
     เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม

๘. อุจจาสะยะนะ มาหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
     เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่งที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นสำลี