๑. ไหว้พระพุทธเจ้า แต่ไม่ต้องไหว้พระโพธิสัตว์ได้ไหม

๒. ไหว้อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท และมรรคมีองค์ ๘ โดยไม่ต้องไหว้โพธิธรรมทั้ง ๑๐ ประการได้ไหม

๓. เป็นพุทธบริษัทผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่ง ทำไมต้องไหว้เคารพพระโพธิสัตว์ด้วย

ตอบ คุณจักไหว้ใครหรือจะไม่ไหว้ใคร นั้นถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณไม่มีใครบังคับคุณได้

ก่อนที่จะตอบข้อที่ ๑ ขออาราธนาพระพุทธธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่า

"เย ธมฺมา เหตุ ปัพฺพวา เตสํ เหตุงฺ ตถาคโต เตสญฺจะ โย นิโรโธ จะ เอวํ วาที มหาสมฺโณ"

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระบรมศาสดาทรงแสดงเหตุ และความดับเหตุแห่งธรรมนั้น

ทีนี้ก็มาตอบปัญหาข้อที่หนึ่ง โดยยกเอาพระพุทธธรรมบทนี้มาเป็นตัวตั้งว่า หากไปมีเหตุคือ พระโพธิสัตว์ผู้อุทิศเลือด เนื้อ และชีวิต เพื่อหวังจะปลดเปลื้องช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อน และบำเพ็ญเช่นนี้มาอย่างยาวนานเป็นแสนๆ ภพแสนๆ ชาติ ให้เป็นเหตุ

วันนี้เราจักมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณอันประเสริฐ ให้พุทธบริษัทได้กราบไหว้ในปัจจุบันนี้หรือไม่

ส่วนท่านจักเลือกกราบ เลือกไหว้ เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่กราบไหว้พระโพธิสัตว์นั้นเป็นสิทธิ์ของท่าน

เพราะไม่ว่าจะยังไงท่านก็มิอาจปฏิเสธได้ดอกว่า พระโพธิสัตว์เป็นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้า

ท่านอาจจะคิดว่า พระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นเฉพาะวันตรัสรู้ ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์เท่านั้น ก็ตามใจ

แต่พุทธะอิสระถูกอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา สาวหาเหตุและพิสูจน์ผลที่มาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน และถูกปลูกฝังให้มีความกตัญญูรู้คุณ กตเวทิตาตอบแทนคุณ

จึงควรที่พุทธะอิสระจักต้องให้ความเคารพ ยอมรับเหตุคือ การมีอยู่จริงของพระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ เพราะนั้นก็เท่ากับการยอมรับผลคือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ซึ่งบังเกิดมาในปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคต ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากพระโพธิสัตว์ เป็นต้นเหตุทั้งนั้น

ตอบคำถามข้อที่ ๒ จากหลักคิดและความเชื่อในพระพุทธธรรมคำสอนว่า ธรรมทั้งหลายล้วนเกิดมาแต่เหตุ

พุทธะอิสระจึงได้ยอมรับ นอบน้อม เคารพกราบไหว้ ปฏิบัติในโพธิธรรมทั้ง ๑๐ ประการ อันมี ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

หากเมื่อแสนๆ ภพแสนๆ ชาติ ก่อนหน้าที่จะบังเกิดพระพุทธเจ้า ไม่มีโพธิธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้

วันนี้เราท่านทั้งหลายคงจะไม่รู้จักอริยสัจสี่ ไม่รู้จักมรรคมีองค์แปด ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท และพวกเราคงจักยังไม่รู้จักธรรมดังกล่าวนี้ด้วยซ้ำไป

เพราะฉะนั้น ใครจะเลือกไหว้พระธรรมที่เกิดเฉพาะในวันตรัสรู้ ณ โคนต้นศรีมหาโพธิ์ก็ตามใจ ถือว่าเป็นสิทธิ์

สำหรับพุทธะอิสระถือว่ามารดาแห่งธรรมทั้งปวง ก็คือพระโพธิธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ที่เหล่าพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติจนแก่กล้า จนเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มาบังเกิด และตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

ที่กล่าวเช่นนี้ก็หาได้เพิกเฉยหรือปฏิเสธอริยสัจสี่ มรรคมีองค์แปด และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็หาไม่

หากแต่พุทธะอิสระไม่เคยคิดจักตัดตอน พระพุทธธรรมคำสอนใดๆ ที่องค์พระบรมศาสดาทรงตรัสเอาไว้แม้แต่น้อยนิด

และอย่ามากล่าวหาว่า พุทธะอิสระเป็นนิกายนั้น นิกายนี้ เพราะไม่ว่านิกายไหนๆ ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันทั้งนั้น ซึ่งพุทธะอิสระให้ความเคารพยอมรับในทุกนิกาย

ตอบคำถามข้อที่ ๓ ย่อมแน่นอนว่าพระธรรมวินัยนี้ มีรัตนะอยู่ ๓ ประการ

คือ พุทธรัตนะ อันประกอบไปด้วย พระมหาโพธิสัตว์ผู้มีบารมีอันเต็มเปี่ยม พร้อมที่จักตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง และทรงสั่งสอนให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้

พระธรรมรัตนะ หมายถึง มารดาแห่งธรรม คือโพธิธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ที่เป็นเหตุให้พระมหาบุรุษได้ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่ มรรคมีองค์แปด ปฏิจจสมุปบาท และอริยธรรมบทอื่นๆ ทั้ง ๘ หมื่น ๔ พันพระธรรมขันธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ พระธรรมและพระวินัย

พระสังฆรัตนะ ได้แก่บุคคลผู้มีศรัทธามอบตนเข้ามาศึกษาในหลักพระธรรมวินัย ที่องค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงเอาไว้ดีแล้วอย่างเคร่งครัด จนมีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง ในหลักพระธรรมวินัย และพัฒนาจิตจนหลุดพ้น จากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้

หากท่านทั้งหลายใช้หลักคิดตามพุทธธรรมที่ทรงสอนว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุ หากจะดับธรรมนั้น ก็ต้องดับที่เหตุ เช่นนี้แล้ว ท่านทั้งหลายควรใช้สติปัญญา พิจารณาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

ไม่รวบรัด ตัดตอน ดุจดังบุคคลที่ชอบมะม่วง แต่ไม่ชอบต้นมะม่วง แล้วจักได้ลูกมะม่วงมาจากไหน

ฉันใดก็ฉันนั้น หากท่านต้องการพระพุทธเจ้า ต้องการฟังธรรมของพระพุทธเจ้า แต่ท่านไม่ต้องการพระโพธิสัตว์ ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญในมารดาแห่งธรรมทั้ง ๑๐ ประการ

และจักมีพระโพธิสัตว์องค์ไหน มาตรัสรู้ธรรม สอนธรรมนั้นแก่ท่านเล่า

และเมื่อใดที่ท่านทั้งหลายพากันดูถูก เหยียดหยาม ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญในมารดาแห่งธรรม จนไม่มีใคร ผู้ใดกล้า ที่จะปฏิบัติบำเพ็ญในมารดาแห่งธรรมทั้ง ๑๐ ประการ

แล้วในอนาคตกาล จักยังมีพระมหาบุรุษองค์ใด เสด็จมาตรัสรู้กระนั้นหรือ

แต่ยังไงพุทธะอิสระก็ยังยืนยันว่า

ท่านจะยอมรับเฉพาะสิ่งที่ท่านรวบรัด ตัดตอน โดยไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากหลักพุทธธรรมคำสอน ยอมเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ละคน

แต่ก็อย่ามากล่าวตำหนิ ผู้ที่เขาไม่รวบรัด ไม่ตัดตอน ในพุทธธรรมคำสอนว่าเป็นคนงมงาย โง่เขลา

เช่นนี้ถือว่า ท่านกำลังตัดตอน วิถีแห่งพุทธภูมิโดยแท้

พุทธะอิสระ