(กล่าวนะโม 3 จบ)

    พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลาย พระธรรมเจ้าอันบริสุทธิ์ทั้งหลาย พระมหาโพธิ์สัตว์ผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาทั้งหลาย พระสงฆเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้นด้วย
    ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานปฏิบัติในวิถีแห่งพระโพธิญาณ เพื่่อเจริญในโพธิศรัทธา ฝึกหัดปฏิบัติในโพธิธรรม เพื่อเข้าถึงโพธิปัญญา อันมีอยู่ในข้อปฏิบัติ ๑๐ อย่าง อันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้สำเร็จประโยชน์แล้ว ในข้อปฏิบัตินั้น อันมี   
    ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
    ขอข้อปฏิบัตินี้ จงเจริญในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เหล่าสรรพสัตว์ และปวงข้าพเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ

    อิมินาสักกาเรนะ
    ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ (กราบ)

    อิมินาสักกาเรนะ
    ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ (กราบ)

    อิมินาสักกาเรนะ
    ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ (กราบ)