ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง    
    ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ   สัพพะเทวะตา                  
    ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะพุทธานุภาเวนะ              
    ด้วยอานุภาพ     แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
สะทา โสตถี  ภะวันตุ  เต           
    ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง    
    ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ   สัพพะเทวะตา                  
    ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะธัมมานุภาเวนะ              
    ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สะทา โสตถี  ภะวันตุ  เต           
    ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง    
    ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน
รักขันตุ   สัพพะเทวะตา              
    ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
สัพพะสังฆานุภาเวนะ              
    ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
สะทา โสตถี  ภะวันตุ  เต           
    ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ